موسسه پژوهشی كودكان دنيا

نوامبر 01, 2016 طراحی سایت وب سایت 0

سازمانی تخصصی، پژوهشی و مستقل است كه فعالیت خود را از سال ۱۳۷۳ به همت جمعی از مربيان، مدرسان، نويسندگان و كارشناسان آموزش كودكان خردسال آغاز كرده است.
كمك به زندگی سالم و شايسته برای همه كودكان خردسال و فراهم كردن فرصت های مناسب رشد همه جانبه برای آن ها، دورنمايی است كه موسسه برای تمامی كودكان متصور است. با اين آگاهی كه توجه به برنامه های مراقبت برای رشد و تكامل كودكان خردسال از بدو تولد، موجب خواهد شد كودكان بتوانند به حداكثر توانايی ها و استعدادهای خود دست يابند.

طراحی پوسته ای نوین برای موسسه کودکان دنیا به مجموعه ی وبیکو سپرده شده که این مهم در حال انجام است. البته راه درازی تا رسیدن به نتیجه مطلوب باقی است و این پروژه طراحی وب سایت در ۵۰ درصد ابندایی قرار دارد.

  3202
هم رسانی:

کارهای مشابه