آلما ژن

شرکت آلماژن به عنوان نماینده ی خاورمیانه ای چندین کمپانی سرشناس دنیا نظیر دیاتک فارماکو ژنتیک ، هارت ژنتیک ، بایوتایپ دیاگنوستیکس جزء پیشگامان صنعت ژن درمانی در ایران است.

طراحی وب سایت ؛ سرویس ایمیل تجاری و خدمات سئو از جمله همکاری های وبیکو و آلماژن است که البته همچنان در حال همکاری هستیم.

  2569
هم رسانی:

کارهای مشابه